Deep Learning on Graphs for Natural Language Processing


Publications


Literature Review


[1] Lingfei Wu, Yu Chen, Kai Shen, Xiaojie Guo, Hanning Gao, Shucheng Li, Jian Pei, and Bo Long. "Graph Neural Networks for Natural Language Processing: A Survey".

[2] [NeurIPS 2020] Yu Chen, Lingfei Wu and Mohammed J Zaki, "Iterative Deep Graph Learning for Graph Neural Networks: Better and Robust Node Embeddings".

[3] [ICLR 2020] Yu Chen, Lingfei Wu and Mohammed J. Zaki, "Reinforcement Learning Based Graph-to-Sequence Model for Natural Question Generation".

[4] Kun Xu, Lingfei Wu, Zhiguo Wang, Yansong Feng, Michael Witbrock and Vadim Sheinin, "Graph2Seq: Graph to Sequence Learning with Attention-based Neural Networks".

[5] [EMNLP 2020] Shucheng Li, Lingfei Wu, Shiwei Feng, Fangli Xu, Fengyuan Xu and Sheng Zhong, "Graph-to-Tree Neural Networks for Learning Structured Input-Output Translation with Applications to Semantic Parsing and Math Word Problem".

[6] [ACL 2020] Luyang Huang, Lingfei Wu and Lu Wang, "Knowledge Graph-Augmented Abstractive Summarization with Semantic-Driven Cloze Reward".

[7] [EMNLP 2018] Lingfei Wu, Ian E.H. Yen, Kun Xu, Fangli Xu, Avinash Balakrishnan, Pin-Yu Chen, Pradeep Ravikumar and Michael J. Witbrock, "Word Mover's Embedding: From Word2Vec to Document Embedding".

[8][IJCAI 2020] Yu Chen, Lingfei Wu and Mohammed J Zaki, "GraphFlow: Exploiting Conversation Flow with Graph Neural Networks for Conversational Machine Comprehension".

[9] [IJCAI 2020] Kai Shen, Lingfei Wu, Fangli Xu, Siliang Tang, Jun Xiao and Yueting Zhuang, "Hierarchical Attention Based Spatial-Temporal Graph-to-Sequence Learning for Grounded Video Description".

[10] [IJCAI 2020] Hanning Gao, Lingfei Wu, Po Hu and Fangli Xu, "RDF-to-Text Generation with Graph-augmented Structural Neural Encoders".